Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym

Wytyczne poruszają problematykę podstawowych zasad praw dziecka w placówkach edukacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych

Delegacje Państw-Stron Konwencji w trakcie 40. posiedzenia plenarnego Komitetu Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych zdecydowały o przyjęciu Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym.

Wytyczne dotyczące ochrony danych dziecka – problematyka

Wytyczne wyjaśniają problematykę związaną z realizacją podstawowych zasad praw dziecka w placówkach edukacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych. Autorzy dokumentu podkreślają, że prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych uznawane jest jako prawo komplementarne w stosunku do innych praw dziecka, zapewniających spójność z prawami podstawowymi. Głównym celem wytycznych jest zapewnienie pełnego zakresu praw dziecka w zakresie ochrony danych w wyniku interakcji ze środowiskiem edukacyjnym, w tym prawa do informacji, reprezentacji, uczestnictwa i prywatności.

„Dzieci nie tracą praw człowieka, przechodząc przez bramy szkoły. Edukacja musi być prowadzona z poszanowaniem przyrodzonej godności dziecka i umożliwia dziecku swobodne wyrażanie swoich poglądów … ” – Komitet Praw Dziecka ONZ, rok 2001

Wskazówki w przestrzeganiu praw dziecka

W dokumencie zawarte zostały wskazówki, których celem jest niesienie pomocy ustawodawcom, decydentom, administratorom danych, a także branży w przestrzeganiu tych praw. Wytyczne podkreślają potrzebę przeprowadzania regularnego przeglądu prawodawstwa, polityk i praktyk, a także konieczności zapewnienia środków skutecznego wsparcia dla praw dzieci. Koniecznym  jest przyznanie, że zarówno edukacja, jak i technologie cyfrowe mają wpływ na prawo dziecka do ochrony danych, a także że prawo do prywatności i ochrony danych umożliwia ochronę dalszych praw dziecka. Celem ustawodawców, decydentów i administratorów danych powinno być zapewnienie pełnego zakresu praw za pomocą protokołów, wytycznych i innych instrumentów przy przetwarzaniu danych dzieci w zakresie edukacji.

Kluczowe obszary ochrony danych osobowych dzieci

Wytyczne zawierają szereg zaleceń skierowanych do administratorów danych, które wskazują na kluczowe obszary w zakresie ochrony danych osobowych dzieci. W szczególności dotyczą one zasady legalności, rzetelności, zabezpieczenia danych osobowych w środowisku edukacyjnym, retencji danych, zapewnienia oceny ryzyka, a także przetwarzania danych biometrycznych. Dokument wskazuje również zalecenia dla branży, by w tym obszarze także zadbano o prawa dziecka w kontekście ich przejrzystości, norm oraz projektowania funkcji z uwzględnieniem ochrony danych i prywatności. Istotne jest by organy nadzorcze, które przekształcają wytyczne w kodeksy postępowania, robiły to w porozumieniu z twórcami i branżą, praktykami w dziedzinie edukacji, środowiskiem edukacyjnym, a także ze społeczeństwem obywatelskim i samymi dziećmi.

Źródło

https://uodo.gov.pl/pl/138/1824

https://rm.coe.int/t-pd-2019-6bisrev5-eng-guidelines-education-setting-plenary-clean-2790/1680a07f2b

Raport „Ochrona danych dzieci w systemach edukacji: wyzwania i możliwe środki zaradcze” sporządzony przez Jen Persson, dostępny pod adresem

https://rm.coe.int/t-pd-2019-06reveng-report-children-data-protection-in-educational-sys/168098d309

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość