Jakie środki naprawcze może zastosować organ nadzorczy zgodnie z RODO?

Wykaz środków naprawczych w przepisach RODO, które może zastosować organ nadzorczy zgodnie z art. 58 ust. 2 Rozporządzenia.

Każdemu organowi nadzorczemu przysługują wszystkie następujące uprawnienia naprawcze:

  • Wydawanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu ostrzeżeń dotyczących możliwości naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez planowane operacje przetwarzania.
  • Udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez operacje przetwarzania.
  • Nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia.
  • Nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu.
  • Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych przez administratora osób, których dane dotyczą.
  • Wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania.
  • Nakazanie na mocy art. 16, 17 i 18 sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz nakazanie na mocy art. 17 ust. 2 i art. 19 powiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane osobowe ujawniono.
  • Cofnięcie certyfikacji lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu cofnięcia certyfikacji udzielonej na mocy art. 42 lub 43 lub nakazanie podmiotowi certyfikującemu nieudzielania certyfikacji, jeżeli jej wymogi nie są spełnione lub przestały być spełniane.
  • Zastosowanie, oprócz lub zamiast środków, o których mowa w niniejszym ustępie, administracyjnej kary pieniężnej na mocy art. 83, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy.
  • Nakazanie zawieszenia przepływu danych do odbiorcy w państwie trzecim lub do organizacji międzynarodowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!