Pracodawca ma prawo zwrócić się do zakładowej organizacji związkowej z pytaniem, czy konkretny pracownik korzysta z jej ochrony. Obowiązkiem organizacji związkowej jest przekazanie pracodawcy prawidłowej, aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej pracowników podlegających jego ochronie.

Kwestię wzajemnych relacji między związkami zawodowymi a pracodawcą określają przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz przepisy Kodeksu pracy.

Obustronne obowiązki

W przypadku gdy pracodawca ma zamiar wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, to zgodnie z art. 38 § 1 Kodeksu pracy, zawiadamia o tym na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Dodatkowo art. 30 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych wskazuje, że pracodawca jest zobowiązany zwrócić się do organizacji związkowej o informację o pracowniku korzystającym z jej obrony. Oznacza to, że pracodawca musi ustalić, czy pracownik jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową. Pracodawca musi skierować do organizacji związkowej wniosek o potwierdzenie korzystania przez pracownika z ochrony związkowej, a prawnym obowiązkiem zakładowej organizacji związkowej jest przekazanie pracodawcy prawidłowej, aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej pracowników podlegających ochronie tego związku.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

Co istotne, Sąd Najwyższy w wyroku 14 marca 2012 r. (sygn. akt I PK 117/11) uznał warunki zwolnienia pracodawcy z tego obowiązku. Jeśli pracodawca w trybie art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych zwrócił się do zakładowej organizacji związkowej o informację, czy konkretny pracownik korzysta z jej ochrony, lecz w ciągu 5 dni nie otrzymał odpowiedzi, to jest zwolniony z obowiązku przewidzianego w art. 38 Kodeksu pracy. Warunkiem jest, że pomiędzy zasięgnięciem informacji a dokonaniem wypowiedzenia nie upłynął nadmiernie długi okres czasu.

Uwaga na adekwatność

Przytoczone przepisy prawa pracy oraz ustawy o związkach zawodowych dają pracodawcy podstawę do wystąpienia do zakładowej organizacji związkowej o informację, czy konkretny pracownik korzysta z ochrony związkowej. Należy jednak zwrócić uwagę, by zakres danych osobowych pracownika przekazywany organizacji związkowej był adekwatny i wystarczający do celu, jakim jest uzyskanie informacji o jego przynależności do związku zawodowego.

Zgodnie z przepisami prawa

Warto podkreślić, że dane dotyczące przynależności związkowej ze względu na swój charakter – są zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO zaliczane do danych szczególnej kategorii, których przetwarzanie jest co do zasady zabronione, a dozwolone jedynie przy spełnieniu ściśle określonych warunków. Pracodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe pracowników jedynie w taki sposób i w takim zakresie, jaki wynika z przepisów prawa pracy.

Źródło:
Newsletter UODO

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość