Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać zgodę na przetwarzanie danych?

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi wykazać, że dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, zapytanie o zgodę nie może budzić wątpliwości. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy zgoda dotyczy także innych kwestii. Oświadczenie powinno posiadać zrozumiałą i łatwo dostępną formę, jasny i prosty język. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie rozporządzenia nie jest wiążąca. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Oceniając, czy zgodę wyrażono dobrowolnie, w jak największym stopniu uwzględnia się, np. czy od zgody na przetwarzanie danych nie jest uzależnione wykonanie umowy. Dotyczy to również świadczenia usług, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a, w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Państwa członkowskie mogą przewidzieć w swoim prawie niższą granicę wiekową, która musi wynosić co najmniej 13 lat. W takich przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. Ust. 1 nie wpływa na ogólne przepisy prawa umów państw członkowskich. Dotyczy to przepisów o ważności, zawieraniu lub skutkach umowy wobec dziecka.

Jeśli masz pytania dotyczące możliwości zarządzania danymi osobowymi w programie RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość