Uchwała regulująca ochronę danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa

Dyrektywa policyjna już obowiązuje

Dyrektywa policyjna – zasady przetwarzania danych przez służby publiczne

Dokładnie 6 lutego 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Dyrektywa, zwana potocznie „policyjną”, uregulowała sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych osobowych przetwarzanych przez służby – m.in. policję.

Jakie przepisy obowiązywały do 6 lutego 2019 r.?

Do 24 maja 2018 r. ochrona danych przetwarzanych przez właściwe organy była uregulowana przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. W szczególności chodzi o działania mające na celu zapobieganie przestępczości, prowadzenie postępowań przygotowawczych, a także wykrywanie u organów ścigania czynów zabronionych oraz wykonywania kar. Od 25 maja 2018 r. do 5 lutego 2019 r. wskazane kwestie były regulowane utrzymaniami w mocy ustawy z 10 maja 2018 r. i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W jakim celu powstała ustawa, która wdrożyła dyrektywę policyjną?

Celem nowej ustawy jest zapewnienie spójnego, wysokiego stopnia ochrony danych osobowych osób fizycznych. A także ułatwienie wymiany danych osobowych między właściwymi organami państw członkowskich. I co najważniejsze – równorzędny stopień ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Uchwała regulująca ochronę danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa

Kogo dotyczy nowa ustawa?

Obowiązująca regulacja ustanawia zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością organów powołanych do realizacji wskazanych w niej celów. Jednocześnie dokument reguluje nie tylko działalność organów ścigania, lecz również jednostek prokuratury oraz sądów w zakresie objętym ustawą. Ustawa dodatkowo ustala zasady ochrony danych osobowych, m.in.: w odniesieniu do czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, które są związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Ponadto ustawy nie stosuje się w sprawach danych przetwarzanych przez wymienione organy:

•   Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

•   Agencję Wywiadu,

•   Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,

•   Służbę Wywiadu Wojskowego,

•   Centralne Biuro Antykorupcyjne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Ustawa – niezgodnie z dyrektywą 2016/680 – wyłącza swoje zastosowanie do danych osobowych, które znajdują się w aktach spraw, czynności lub urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w postępowaniach:

a. w stosunku do nieletnich,

b. karnych, w tym karnych wykonawczych i karnych skarbowych,

c. wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej i innych osób.

Jeśli masz pytania dotyczące funkcjonalności lub sposobu działania programu RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość