Rekomendacja komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wpływu systemów algorytmicznych na prawa człowieka.

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację w sprawie wpływu systemów algorytmicznych na prawa człowieka, w których wzywa 47 państw członkowskich do rozważnego i ostrożnego podejścia do rozwoju i stosowania systemów algorytmicznych oraz do przyjęcia ustawodawstwa, polityk i praktyk, które w pełni szanują prawa człowieka.
Jeszcze na etapie przygotowań rekomendacji, Komitet Konsultacyjny ds. Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (tzw. Komitet T-PD), którego członkiem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, na posiedzeniu plenarnym w listopadzie 2019 r., przyjął opinię dotyczącą projektu rekomendacji, w której odwoływał się do Zmodernizowanej Konwencji 108. Przyjęta przez Komitet Ministrów rekomendacja stanowi zestaw wytycznych wzywających rządy do zapewnienia, aby nie naruszały one dla własnego użytku praw człowieka poprzez rozwój lub zamawianie systemów algorytmicznych. Ponadto władze państwowe powinny ustanowić skuteczne i przewidywalne ramy prawne, regulacyjne i nadzorcze, które będą zapobiegać, wykrywać, zakazywać i zaradzać naruszeniom praw człowieka, niezależnie od tego, czy wynikają one ze strony podmiotów publicznych lub prywatnych. W rekomendacji uznaje się ogromny potencjał procesów algorytmicznych w zakresie wspierania innowacji i rozwoju gospodarczego w wielu dziedzinach, w tym w komunikacji, edukacji, transporcie, zarządzaniu i systemach opieki zdrowotnej.

Systemy algorytmiczne wykorzystywane w czasie pandemii COVID-19

W związku z obecną pandemią COVID-19 systemy algorytmiczne są wykorzystywane do prognozowania, diagnozowania i przeprowadzania badań nad szczepionkami i metodami leczenia. Coraz większa liczba państw dyskutuje nad ulepszaniem cyfrowych środków do śledzenia rozprzestrzeniania się wirusa, opierając się na algorytmach i automatyzacji. Jednocześnie rekomendacja ostrzega przed poważnymi wyzwaniami dla praw człowieka związanymi z wykorzystywaniem systemów alg orytmicznych, głównie dotyczącymi praw do uczciwego procesu, prywatności i ochrony danych, wolności myśli, sumienia i wyznania, wolności wypowiedzi i zgromadzeń, równego traktowania oraz praw gospodarczych i społecznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość