Polecenie wydane przez wojewodę na podstawie tzw. Specustawy może stanowić samoistną podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przez podmioty i organy w tym poleceniu wymienione.

Wojewoda – na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Uprawnienia wojewody

Uprawnia go do tego art. 11 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawy). Polecenia te podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Zatem jeśli wojewoda takie polecenie wydał, to jest to wystarczająca podstawa prawna do przetwarzania danych przez podmioty w nim wymienione. W opinii organu ochrony danych osobowych, ze względu na specyficzny charakter poleceń wojewodów wydawanych na podstawie art. 11 ust. 1 specustawy, stanowią one samoistną podstawę prawną w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Przykładowe działania wynikające z polecenia wojewody

Zatem przykładowo, jeśli takim poleceniem wojewoda zobligował organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, by po zakwalifikowaniu danej osoby do objęcia kwarantanną przekazywały o tym informację do lokalnego ośrodka pomocy społecznej dla weryfikacji, czy nie wymaga ona pomocy żywnościowej, to na tej podstawie ośrodek pomocy społecznej może wnioskować do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o przekazanie mu danych osób zakwalifikowanych do kwarantanny.
Natomiast organ ten powinien przekazać ośrodkowi pomocy społecznej dane osób odbywających kwarantannę na obszarze jego działania. Ośrodek pomocy społecznej nie może jednak, powołując się na polecenie wojewody, wnioskować o przekazanie takich danych przez podmiot, który w takim poleceniu nie został wymieniony.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość