Podstawy prawne przetwarzania danych kandydatów do pracy

Pracodawca pozyskując dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie musi wypełnić przesłankę niezbędności wypełnienia „obowiązku prawnego” z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podstawy prawne przetwarzania danych kandydatów do pracy

 • Pracodawca pozyskując dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie musi wypełnić przesłankę niezbędności wypełnienia „obowiązku prawnego” z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – „ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
 • Dane osobowe, które pracodawca będzie przetwarzał na podstawie zgody pracownika, będą zawarte w podstawie określonej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO –„osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.
 • W przypadku danych szczególnych kategorii dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO –„osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1”.

Cechy zgody :

 • dobrowolna
 • konkretna
 • świadoma
 • jednoznaczna

Cechy zgody wyraźnej :

 • brak wymogu pisemności
 • postać oświadczenia woli, a nie przyjęcia do wiadomości
 • sposób zbierania nie powinien budzić wątpliwości co do faktu jej udzielenia przez osobę, której dane dotyczą

Forma zgody:

 • może zostać wyrażona w dowolnej formie
 • ciężar dowodu spoczywa na administratorze danych

Oświadczenie o zgodzie musi być:

 • wyraźnie odróżnione od pozostałych kwestii
 • napisane czcionką umożliwiającą łatwe zapoznanie się z treścią oświadczenia
 • sformułowane w sposób zrozumiały, jasnym i prostym językiem

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość