Ochrona danych sprawców naruszeń drogowych a RODO

Wystąpienie prezesa UODO odnośnie ochrony danych osobowych sprawców naruszeń drogowych. Prawa osobowe sprawców naruszeń drogowych w odniesieniu do RODO

Pozyskiwanie danych sprawców naruszeń drogowych wymaga pilnego uregulowania. Problem pozyskiwania danych sprawców naruszeń drogowych stał się tematem wystąpienia Prezesa UODO do Ministra Infrastruktury w odniesieniu do przepisów RODO.


Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym (art. 129g), ujawnianie za pomocą stacjonarnych fotoradarów zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych takich naruszeń przepisów ruchu drogowego, jak przekraczanie prędkości i niestosowanie się do sygnałów świetlnych, to zadanie Inspekcji Transportu Drogowego. Realizując je, służba ta rejestruje obrazy naruszeń, przetwarza obraz pojazdu, którym dokonano naruszenia, jego numer rejestracyjny, wizerunek kierującego, dane właściciela, posiadacza lub kierującego pojazdem oraz dane dotyczące okoliczności naruszenia (data, czas, miejsce, rodzaj). Powołane przepisy stanowią też, że po ujawnieniu naruszenia Inspekcja prowadzi czynności wyjaśniające w rozumieniu działu VII Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kieruje do sądu wniosek o ukaranie w rozumieniu art. 57 § 1 tej ustawy, oskarża przed sądem oraz wnosi środki odwoławcze. W praktyce skutkuje to wysyłaniem przez Inspekcję Transportu Drogowego (reprezentowaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego – GITD) do osób podejrzewanych o popełnienie naruszeń formularzy nakładających na nie obowiązek przekazania wielu danych osobowych, takich jak: imię (pierwsze i drugie), nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki, data i miejsce urodzenia, PESEL, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres do doręczeń, seria i numer dokumentu tożsamości, miejsce zatrudnienia, numer telefonu komórkowego, dane dotyczące dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem. Tymczasem formularze te są stosowane bez podstawy wynikającej z jakiegokolwiek aktu prawnego. Dlatego Prezes UODO wystąpił do Ministra Infrastruktury, który sprawuje nadzór nad GITD, o wprowadzenie przepisów, w których prawidłowo zostanie unormowany zakres danych przetwarzanych przez Inspekcję, i oczekuje na odniesienie się ministra do przedstawionej argumentacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość