Kontrola wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego

Prawa i obowiązki stron, w tym sposób rozliczania dotacji na realizację zadania publicznego przyznanej podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego przez organ administracji publicznej, powinny być określone w umowie

Jeśli do kontroli wydatkowania środków publicznych niezbędne byłyby wyciągi bankowe dotyczące wynagrodzenia poszczególnych pracowników podmiotu realizującego dotowane zadania, to ich udostępnienie podmiotowi, który przyznał dotację, znajduje podstawę prawną w szczególnych przepisach prawa.
Zasady realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego regulują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przesądzają one, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, takie jak stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie, mogą realizować zadania publiczne po uzyskaniu wsparcia ze strony organu administracji publicznej albo po jego powierzeniu przez taki organ (art. 11 ust. 1).

Umowa pisemna

Podstawą do realizacji takiego zadania publicznego jest pisemna umowa zawarta między tymi podmiotami (art. 16), która powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wynika z nich, że umowa dotacyjna między dysponentem części budżetowej a organizacją pozarządową oraz umowa o dotacje celowe na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych powinny określać m.in. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. Ponadto, podmiot, któremu organ publiczny zleca wykonywanie zadania publicznego, ma obowiązek wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację tej umowy (art. 16 ust. 5).

Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprost określają (art. 17), że organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:

  • stopnia realizacji zadania;
  • efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania;
  • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Prawa stron

Prawa i obowiązki stron, w tym także kwestie związane z terminem i sposobem rozliczenia udzielonej dotacji, powinna określać umowa zawarta między podmiotem, który otrzymał dotację na realizację zadania publicznego, a organem administracji, który ją przyznał. Niemniej, ponieważ art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznaje organowi zlecającemu realizację zadania publicznego uprawnienie do dokonywania kontroli zadania przez podmiot przyjmujący zlecenie, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem, to jeśli do takiej kontroli byłyby niezbędne wyciągi bankowe dotyczące pożytkowania środków publicznych na wynagrodzenia poszczególnych pracowników podmiotu realizującego zadanie publiczne, to ich udostępnienie podmiotowi, który przyznał dotację, znajduje podstawę prawną w tych szczególnych przepisach prawa. Tym samym spełniona jest legalizująca takie działanie przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość