Kiedy należy przeprowadzić ocenę skutków

Wykaz operacji przetwarzania danych osobowych wymagających przeprowadzenia oceny skutków

Rodzaje operacji wymagające przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych

Poniższy wykaz zawiera rodzaje operacji przetwarzania, które w opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymagają oceny skutków dla ochrony danych. Co ważne – poniższy wykaz nie zwalnia administratora z obowiązku przeanalizowania wszystkich operacji przetwarzania danych w oparciu o kompletną ocenę skutków dla ochrony danych na podstawie art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Co do zasady, przetwarzanie spełniające przynajmniej dwa z poniższych kryteriów będzie wymagać oceny skutków dla ochrony danych. W niektórych przypadkach administrator danych może jednak uznać, że przetwarzanie spełniające tylko jedno z niżej wymienionych kryteriów będzie wymagało przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

Im więcej kryteriów spełnia przetwarzanie, tym bardziej prawdopodobne jest wystąpienie wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, a w konsekwencji, niezależnie od środków przewidzianych przez administratora do zastosowania, wymagana będzie ocena skutków dla ochrony danych.

Wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Rodzaje/kryteria dla operacji przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny

Potencjalne obszary wystąpienia/ istniejące obszary zastosowań

Przykłady operacji/zakresu danych/okoliczności, w których może wystąpić wysokie ryzyko naruszenia dla danego rodzaju operacji przetwarzania

Ewaluacja lub ocena, w tym profilowanie i przewidywanie (analiza behawioralna) w celach wywołujących negatywne skutki prawne, fizyczne, finansowe lub inne niedogodności dla osób fizycznych. •   media społecznościowe,
•   firmy marketingowe,
•   firmy headhunterskie
Profilowanie użytkowników portali społecznościowych i innych aplikacji w celu wysyłania informacji handlowej.
•   banki,
•   inne instytucje finansowe upoważnione do udzielania kredytów,
•   instytucje pożyczkowe w procesie oceny zdolności kredytowej
Ocena zdolności kredytowej, przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji, objęta obowiązkiem zachowania tajemnicy i żądanie ujawnienia danych niemających bezpośredniego związku z oceną zdolności kredytowej.
Firmy ubezpieczeniowe – oferowanie zniżek związanych ze stylem życia (papierosy, alkohol, sporty ekstremalne, styl jazdy samochodem) Ocena stylu życia, odżywiania się, jazdy, sposobu spędzania czasu itp. osób fizycznych w celu np. podwyższenia im ceny składki ubezpieczeniowej, na podstawie tej oceny, nazywana ogólnie optymalizacją składki ubezpieczeniowej.
Firmy ubezpieczeniowe – np. korzystniejsze oferty ubezpieczeniowe lub kredytowe dla pracowników określonych grup, np. administracji publicznej lub nauczycieli Profilowanie pośrednie (ocena osoby na podstawie przynależności do określonej grupy).
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji wywołujących skutki prawne, finansowe lub podobne istotne skutki. Drogi objęte odcinkowym pomiarem prędkości (system gromadzi informacje nie tylko o pojazdach naruszających przepisy, ale o wszystkich pojazdach pojawiających się w kontrolowanym obszarze), odcinki dróg wyposażone w system elektronicznego poboru opłat viaTOLL. •   systemy monitoringu wykorzystywane do zarządzania ruchem, umożliwiające szczegółowy nadzór nad kierowcą oraz jego zachowaniem na drodze, w szczególności systemy pozwalające na automatyczną identyfikację pojazdów
•   systemy automatycznego pobierania opłat za wjazd
•   sklepy internetowe oferujące ceny promocyjne dla określonych grup klientów,
•   firmy obsługujące programy lojalnościowe (wspólnoty zakupowe)
Systemy profilowania klientów pod kątem zidentyfikowania preferencji zakupowych, automatycznego ustalania cen promocyjnych w oparciu o profil.
Programy marketingowe zawierające elementy profilowania osób. Monitorowanie zakupów i preferencji zakupowych (np. alkohol, słodycze)
Systematyczne monitorowanie na dużą
skalę miejsc dostępnych publicznie wykorzystujące
elementy rozpoznawania cech lub właściwości
obiektów, które znajdą się w monitorowanej
przestrzeni. Do tej grupy systemów nie są zaliczane
systemy monitoringu wizyjnego, w których obraz
jest nagrywany i wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia praw.
•   środki komunikacji miejskiej,
•   miasta oferujące systemy wypożyczania rowerów, samochodów oraz wyznaczające strefy płatnego parkowania
Monitorowanie osób korzystających z usług w przestrzeni publicznej, przy wykorzystaniu danych wykraczających poza dane niezbędne do świadczenia tych usług.
Zakłady pracy (monitoring systemów
informatycznych poczty elektronicznej,
używanego oprogramowania, kart dostępowych itp.)
Systemy monitorowania czasu pracy pracowników oraz przepływu informacji w wykorzystywanych przez nich narzędziach (poczty elektronicznej, Internetu).
Kryterium: systematyczne monitorowanie (vide WP 2491) + wrażliwe podmioty danych.
Przetwarzanie informacji pozyskiwanych przez Internet rzeczy (opaski medyczne, smartwatche itp.) oraz ich przesyłanie w sieci przy użyciu urządzeń mobilnych typu smartfon czy tablet. Gromadzenie i wykorzystywanie danych przez aplikacje instalowane w urządzeniach mobilnych, w tym w urządzeniach zintegrowanych z mundurem, kaskiem lub w inny sposób połączonych z osobą pozyskującą dane.
Systemy komunikujące się typu maszyna–maszyna, w których samochód informuje otoczenie o swoim zachowaniu (ruchu) i w przypadku pojawiającego się zagrożenia otrzymuje od tego otoczenia (infrastruktura drogowa, inne samochody) komunikaty
ostrzegawcze
Systemy monitoringu pojazdów nawiązujące połączenia z otoczeniem, w tym z innymi pojazdami.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie
identyfikacji radiowej (RFID) (2007/C 256/13).
Systemy wykorzystujące RFID w przypadku, gdy znaczniki/etykiety są lub mogą być przypisane osobom fizycznym.
•   szpitale,
•   organizacje prowadzące badania
kliniczne,
•   kluby fitness,
•   podmioty/ organizacje pobierające
materiał genetyczny do badań
Dane dotyczące zdrowia pacjentów/klientów.
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych i dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych (danych wrażliwych wg opinii WP 29). •   partie polityczne,
•   komitety wyborcze,
•   komitety referendalne i inicjatywy ustawodawcze,
•   organizacje społeczne,
•   kampanie wyborcze
Przetwarzanie przez organy państwowe lub podmioty prywatne danych osobowych dotyczących przynależności partyjnej i/lub preferencji wyborczych.
Operatorzy telekomunikacyjni; dostawcy
mediów (prąd, gaz, woda) w zakresie
inteligentnego opomiarowania – Zalecenie 2012/148/UE Komisji Europejskiej z marca 2012 r. w sprawie przygotowań do rozpowszechniania inteligentnych systemów pomiarowych.
Regularne przetwarzanie danych pomiarowych umożliwiające obserwację stylu życia, przemieszczania się w terenie, intensywności korzystania z mediów, energii itp. (np. danych geolokalizacyjnych, danych z inteligentnych liczników pomiarowych o zużywanej energii, danych bilingowych dotyczących komunikacji elektronicznej itp.).
•   usługi poczty elektronicznej,
•   systemy monitoringu osiągnięć sportowych współpracujące z opaskami typu fitness wykorzystujące chmurę obliczeniową,
•   aplikacje dostarczane przez producentów czytników elektronicznych do zakupu książek, gazet elektronicznych z funkcjami robienia notatek itp.
Serwisy internetowe i inne systemy informatyczne oferowane osobom fizycznym do przetwarzania informacji obejmujących działania o charakterze czysto osobistym lub domowym (jak np. usługi przetwarzania w chmurze do zarządzania dokumentami osobistymi, usługi poczty elektronicznej, kalendarze, e-czytniki wyposażone w funkcje robienia notatek oraz różne aplikacje typu „life-logging”, które mogą zawierać informacje o bardzo osobistym charakterze), których ujawnienie lub przetwarzanie do celów innych niż czynności o charakterze domowym może być uznane za bardzo ingerujące w prywatność.
Przetwarzanie danych biometrycznych wyłącznie w celu identyfikacji osoby fizycznej bądź w celu kontroli dostępu. •   systemy rozpoznawania twarzy,
•   weryfikacja tożsamości w miejscu pracy w celu kontroli dostępu,
•   weryfikacja tożsamości w urządzeniach/ aplikacjach (wliczając rozpoznawanie głosu, odcisków palców, twarzy),
•   systemy monitoringu wejść do określonych pomieszczeń,
•   systemy rozliczeniowo-ewidencyjne operacji bankowych, handlowych,
ubezpieczeniowych,
•   systemy kontroli wejść do klubów fitness, hoteli itp.
Wejścia do określonych obszarów, pomieszczeń lub uzyskanie dostępu do określonego konta w systemie informatycznym w celu np. wykonania zlecenia transakcji w systemie teleinformatycznym lub wypłaty gotówki przy użyciu bankomatu itp.
Przetwarzanie danych genetycznych •   laboratoria,
•   firmy,
•   szpitale oferujące diagnostykę genetyczną
•   diagnoza medyczna,
•   testy DNA,
•   badania medyczne
Dane przetwarzane na dużą skalę, gdzie pojęcie dużej skali dotyczy:
•   liczby osób, których dane są przetwarzane,
•   zakresu przetwarzania,
•   okresu przechowywania danych,
•   geograficznego zakresu przetwarzania
Centralny system:
•   informacji oświatowej,
•   informacji w szkolnictwie wyższym,
•   obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych,
•   kwalifikacji zawodowych itp.
Centralne zbiory danych wspomagające zarządzanie określoną grupą osób w celach związanych z realizacją zadań publicznych, z których dane udostępniane są w różnym zakresie w zależności od ich roli i zadań związanych z realizacją tych obowiązków.
•   portale społecznościowe,
•   przeglądarki internetowe,
•   dostawcy usług telewizji kablowej,
•   serwisy subskrypcyjne z filmami i programami telewizyjnymi dostępne na urządzeniach z dostępem do Internetu
Zbieranie szerokiego zakresu danych o przeglądanych stronach internetowych, realizowanych zakupach/ historii zakupów, oglądanych programach telewizyjnych lub radiowych itp.
Przeprowadzanie porównań, ocena lub
wnioskowanie na podstawie analizy danych pozyskanych z różnych źródeł.
Firmy marketingowe pobierające dane z różnych źródeł, gdzie występują dane osobowe o klientach, w celach przeprowadzania ukierunkowanych na określone grupy klientów akcji marketingowych. Łączenie danych z różnych rejestrów państwowych i/lub publicznych.
•   firmy marketingowe w celach doskonalenia i rozszerzania profili potencjalnych klientów oraz doskonalenia usług reklamy ukierunkowanej na określone grupy społeczne;
•   firmy obsługujące programy lojalnościowe
(wspólnoty zakupowe)
Tworzenie profili osób ze zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł (łączenie zbiorów).
•   portale społecznościowe,
•   sieci handlowe,
•   firmy marketingowe,
•   banki i instytucje finansowe
Zbieranie danych o przeglądanych stronach, wykonywanych operacjach bankowych, zakupach w sklepach internetowych, a następnie ich analiza w celu tworzenia profilu osoby.
Przetwarzanie danych dotyczących osób, których ocena i świadczone im usługi
są uzależnione od podmiotów lub osób, które dysponują uprawnieniami nadzorczymi i/lub ocennymi.
Serwisy oferujące pracę, które dokonują
dopasowania ofert do określonych preferencji
pracodawców.
Przetwarzanie danych, w których dokonuje się klasyfikacji lub ocen osób, których dane dotyczą, pod względem np. wieku, płci, a następnie klasyfikacje te wykorzystuje się do przedstawienia ofert lub innych działań, które mogą mieć wpływ na prawa lub wolność osób, których dane są przetwarzane.
Systemy służące do zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) Systemy służące do zgłaszania nieprawidłowości (związanych np. z korupcją, mobbingiem) – w szczególności gdy przetwarzane są w nim dane pracowników.
Innowacyjne wykorzystanie lub zastosowanie rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych Sprzedawcy i dystrybutorzy mediów
(prąd, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne)
wdrażający inteligentne liczniki
Systemy zdalnego opomiarowania, które, biorąc pod uwagę zakres i częstość zbierania danych, umożliwiają profilowanie osób lub grupy osób.
Serwisy internetowe przetwarzające dane
z urządzeń typu Internet rzeczy, np. aparatów
fotograficznych wyposażonych w funkcje
lokalizacyjne (GPS)
Systemy analizy i przetwarzania danych znajdujących się w metadanych, np. zdjęcia opatrzone danymi geolokalizacyjnymi.
Zastosowanie komunikacji między urządzeniami (Internet rzeczy – np. beacony, drony) w przestrzeni publicznej i w miejscach
użyteczności publicznej.
Systemy stosowane do analizy i przekazywania danych dostawcom usługi przy użyciu aplikacji mobilnych z urządzeń przenośnych typu:
smartwatch, inteligentne opaski, beacony itp. analizujące i przekazujące dane dostawcom przy użyciu aplikacji mobilnych.
Aplikacje z funkcjami komunikowania się i oprogramowaniem umożliwiającym wymianę informacji z najbliższym otoczeniem oraz zdalnie poprzez sieć telekomunikacyjną Stosowanie urządzeń wyposażonych w różnego rodzaju interfejsy (głośnik, mikrofon, kamera) oraz oprogramowanie i system łączności umożliwiające przekazywanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
Zabawki interaktywne Usługi i zabawki dedykowane dzieciom
Specjalistyczne porady i konsultacje
medyczne, badania kliniczne o zasięgu
międzynarodowym
Konsultacje telemedyczne z ośrodkami spoza UE, przekazywanie osobowych danych medycznych o zasięgu międzynarodowym
Gdy przetwarzanie samo w sobie uniemożliwia osobom, których dane dotyczą, wykonywanie prawa lub korzystanie z usługi lub umowy Podmioty udzielające pożyczek i kredytów oraz oferujące sprzedaż ratalną Podejmowanie decyzji kredytowej w stosunku do potencjalnych klientów na podstawie informacji zawartych w bazach zawierających informacje o dłużnikach lub podobnych bazach danych
Sklepy internetowe oraz dostawcy innych usług typu gry, muzyka, loterie itp. Uzależnianie możliwości korzystania z usługi od informacji w zakresie dochodów, kwoty wydatków miesięcznych i innych wartości zebranych w wyniku profilowania
Przetwarzanie danych lokalizacyjnych •   urządzenia, aplikacje i platformy wykorzystujące Internet rzeczy,
•   przetwarzanie danych w kontekście pracy w domu i pracy wykonywanej zdalnie,
•   przetwarzanie danych lokalizacyjnych
pracowników
Przetwarzanie wykorzystujące śledzenie lokalizacji osoby fizycznej (wliczając sieci komunikacyjne i usługi komunikacyjne, wskazujące geograficzną pozycję telekomunikacyjnych terminali urządzeń użytkownika publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej).

Jeśli masz pytania dotyczące zarządzania danymi osobowymi, a także wymagań formalno-prawnych związanych z RODO – wyślij nam wiadomość!