Czy powiat powinien zawierać umowy z PUP i PCPR?

Zasady zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy powiatem a Państwowym Urzędem Pracy oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Choć to powiaty mają realizować zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to jednak robią to za pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych mających status administratora. Niezasadne byłoby zatem zawieranie z nimi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Do takiego wniosku prowadzi analiza przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stanowią one, że w zakresie polityki rynku pracy właściwe są powiatowe urzędy pracy (art. 9 ust. 1 i 2), natomiast w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych – powiatowe centra pomocy rodzinie albo powiatowe urzędy pracy (art. 35a ust. 1 i ust. 2).

Ustawa a status administratora

Z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika, że powiatowym urzędom pracy należy przyznać status administratora danych, gdyż same wykonują nałożone na nich zadania ustawowe i decydują tym samym o celach przetwarzania danych osobowych, np. rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą rejestr tych osób, prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy, świadczą usługę poradnictwa zawodowego czy przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia (m.in. art. 4 ust. 5h, art. 4a, art. 33 ust. 1, art. 9a, art. 34).

Również przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazują, że wymienione w tej ustawie zadania wykonują albo powiatowe centra pomocy rodzinie (art. 35a ust. 2 pkt 1), albo powiatowe urzędy pracy (art. 35a ust. 2 pkt 2). Oznacza to, że w ramach tych zadań przyznaje się im status administratora.

Zawieranie umów

Zatem skoro powiatowy urząd pracy i powiatowe centrum pomocy rodzinie pełnią rolę administratora danych przetwarzanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to zawieranie z nimi przez powiat umowy powierzenia przetwarzania danych na potrzeby wykonania tych zadań byłoby niezasadne i niezgodne z prawem.

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach oprogramowania RODOprotektor – wyślij nam wiadomość!

Wyślij wiadomość